Selectiebeleid jazzdans
Binnen het selectiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Wedstrijdgroepen
• Selectiegroep (overleg technische leiding en bestuur)

Wedstrijdgroepen
Alle groepen die (naast demogyada’s) meedoen aan wedstrijden vallen onder de noemer wedstrijdgroepen. Voor deze groepen geldt, dat de TL de verantwoordelijkheid heeft het niveau binnen de groep zoveel mogelijk gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Leden van de wedstrijdgroepen beheersen de (verplichte) technieken die verbonden zijn aan het niveau van de groep. (Gelijk aan de eisen die door de KNGU aan de choreografie van wedstrijddansen op een bepaald niveau worden gesteld.) Er kunnen echter wel nieuwe leden 1* instromen in deze groepen. De instroom kan tot de datum 1 november. TL heeft tot 1 november de tijd om vast te stellen, welke leden uit de groep mee kunnen dansen in de wedstrijddans.

Dit tweede selectiemoment is bedoeld voor de TL om vast te kunnen stellen, of nieuw ingestroomde leden kunnen meekomen met de
groep. De TL kan dit selectiemoment echter ook gebruiken (zij het bij wijze van uitzondering), om vast te stellen of bestaande leden uit de groep niet deel kunnen nemen aan de wedstrijddans. Leden die niet mee kunnen dansen mogen wel in de wedstrijdgroep blijven dansen (eventueel als reserve). Aan het einde van het seizoen (na het NK) wordt wederom vastgesteld welke leden in welke wedstrijdgroep (of eventueel selectiegroep) het beste tot hun recht komen.
Er zijn dus twee “selectie” momenten:
1. Einde van elk jazzseizoen -> wie hoort in welke groep.
2. 1 november -> kan iedereen binnen de groep meedoen met de wedstrijddans?

Selectiegroep
Voor deze groep geldt, dat de technische leiding de verantwoordelijkheid heeft het niveau binnen de groep zoveel mogelijk gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Leden van de selectiegroep beheersen de (verplichte) technieken die verbonden zijn aan het niveau van de groep.
Niveau eisen, die door de KNGU aan de choreografie van wedstrijddansen op een bepaald niveau worden gesteld.
Het volgen van trainingen binnen de selectiegroep is niet vrijblijvend. Gedurende het seizoen is het de leden vier maal toegestaan een training te missen. Bij afwezigheid dient men zich, voorzien van een geldige reden, af te melden bij de TL. Er kunnen geen nieuwe leden (zonder danservaring) instromen in deze groepen. Aan het einde van elk seizoen moet worden vastgesteld of alle leden binnen de groep ook volgend seizoen mee kunnen met het niveau van de groep.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen de betreffende leden niet langer in de selectiegroep kunnen blijven dansen en zullen zij naar een wedstrijdgroep moeten worden geplaatst.

Daarnaast wordt er op dit zelfde moment ook gekeken welke leden uit andere wedstrijdgroepen kunnen doorstromen naar een (hogere) selectiegroep. De TL heeft tot 1 november de tijd om vast te stellen, of de nieuw ingestroomde leden kunnen deelnemen aan de wedstrijddans van de selectiegroep. De TL kan dit selectiemoment echter ook gebruiken (zij het bij wijze van uitzondering) om vast te stellen, of bestaande leden uit de groep niet deel kunnen nemen aan de wedstrijddans. Belangrijk is wel, dat de TL deze (nieuw ingestroomde en bestaande leden) tussentijds op de hoogte houdt van hun prestaties en vorderingen. Mochten zij niet kunnen deelnemen, dan dienen zij naar een andere wedstrijd- of selectiegroep te worden geplaatst.

De contributie van de nieuw ingestroomde leden wordt pas aangepast als zeker is, dat zij in de selectie kunnen blijven dansen. Ook hier zijn er dus twee “selectie” momenten:
1. Einde van elk jazzseizoen -> wie hoort in welke groep?
2. 1 november -> kan iedereen binnen de groep meedoen met de wedstrijddans?

Uitzonderingen in de beslismomenten zijn niet mogelijk. De leden van selectiegroep nemen wekelijks verplicht deel aan een techniekles.

1* Onder nieuwe leden wordt hier verstaan, de leden die, of uit een andere groep of van buiten de vereniging instromen.


Hieronder volgt een overzicht van de licenties die nodig zijn om aan de verschillende groepen les te geven:
recreatiegroep  licentie basisopleiding
wedstrijdgroep  licentie basisopleiding +
selectiegroep  licentie basisopleiding ++
Voor het lesgeven aan een selectie groep geldt, dat naast licentie basisopleiding ++ de trainster zelf ook minimaal op A niveau moet kunnen dansen en/of aan kunnen tonen dat zij voldoende danservaring heeft. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissing wie van de technische leiding aan welke groep lesgeeft.